KODĖL

KAIP

KUR

KAIP

Administratoriaus skyrimo procedūra

Kodėl vykdomas administratorių skyrimas?

Savivaldybė vadovaudamasi daugiabučių namų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir siekdama, kad Vilniečiai taptų ir savo daugiabučių namų tikraisiais šeimininkais vykdo daugiabučių namų administratorių skyrimo procedūras, kurių metų daugiabučių namų patalpų savininkai gali nuspręsti ar pasilikti esamą administratorių ar pasirinkti kitą.

Platesnę informaciją galite rasti čia.

Kodėl balsavimo biuletenyje nėra nurodyta platesnės informacijos apie taikomus tarifus?

Balsavimo raštu biuletenyje dėl administratoriaus paskyrimo nėra nurodyti kiti paslaugų tarifai išskyrus administravimo, kadangi administratorius norėdamas teikti administravimo paslaugas Vilniaus mieste pateiktoje deklaracijoje privalo nurodyti tik administravimo paslaugų tarifą, kuris pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą apskaičiavimo metodiką negali viršyti 0,0434 Eur/m2 su PVM.

Koks mano daugiabučio namo naudingas plotas?

Pasižiūrėti esamų administratorių taikomus paslaugų tarifus pagal namus ir palyginti įkainius galima čia.

Negavau balsavimo biuletenio, kur kreiptis?

Papildomą balsavimo biuletenio originalą (jei AB „Lietuvos paštas“ jo nepristatė, pametėte ar jis dingo iš pašto dėžutės) siūlome visų pirma kreiptis į Jūsų teritoriją aptarnaujantį pašto filialą. Jei pašto filiale nėra Jums adresuoto laiško, galite balsavimo biuletenį gauti atvykus į Savivaldybę arba kreiptis el. paštu į Savivaldybę – savivaldybe@vilnius.lt arba balsavimas@vilnius.lt nurodant savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą.

Kokiu būdu galiu Savivaldybei grąžinti balsavimo biuletenius? Ar Savivaldybės darbuotojai vaikšto po butus ir renka balsavimo biuletenius?

Vykdant šias procedūras balsavimo raštu biuletenius į daugiabučių namų patalpų savininkų pašto dėžutes išnešioja AB „Lietuvos paštas“. Balsavimo raštu biuletenių grąžinimo būdai nurodyti balsavimo raštu biuletenyje (balsavimas@vilnius.lt, siunčiant paštu Konstitucijos pr. 3 arba atvykus į Savivaldybę). Pažymime, kad savininkų teisės nėra varžomos, nustatant, koks būtent asmuo turi grąžinti balsavimo raštu biuletenį, tačiau primygtinai prašome nemesti užpildytų balsavimo biuletenių į administratorių pašto dėžutes. Patalpų savininkai turi būti apdairūs ir atidūs siekdami tapti tikraisiais savo daugiabučių namų šeimininkais.

Kiek laiko skiriama užpildyti biuleteniui dėl administratoriaus skyrimo?

Balsavimas vyksta 21 kalendorinę dieną. Toks terminas yra nustatytas daugiabučių namų patalpų savininkų sprendimų priėmimą balsuojant raštu reglamentuojančiame teisės akte.

Teisės aktą galite peržiūrėti paspaudę čia.

Kada bus organizuojamas pakartotinis balsavimas?

Pakartotinis balsavimas organizuojamas ne vėliau kaip po dviejų savaičių, jei nėra gauta daugiau nei pusė visų daugiabučio namo patalpų savininkų balsų.

Kur galima pasižiūrėti balsavimo rezultatus?

Balsavimo rezultatai bus skelbiami Savivaldybės tinklalapyje.

Platesnė informacija https://daugiabuciai.vilnius.lt/

Kuriam laikotarpiui bus paskirtas administratorius?

Skiriamas penkerių metų terminas, tačiau primename, kad bet kada (nelaukiant penkerių metų termino) daugiabučių namų patalpų savininkai gali keisti administratorių. Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu kreiptis į Savivaldybę, kuri organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Kaip užpildyti balsavimo biuletenį?

Jums pateiktą balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti taip: iš balsavimo biuletenyje nurodytų administratorių sąrašo pasirinkite norimą administratorių ir pažymėkite ties juo „X“, balsavimo biuletenyje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę ir būtinai pasirašykite, nurodydami pasirašymo datą. Balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti ir per nustatytą laiką sugrąžinti biuletenyje nurodytais grąžinimo būdais.

Kas turi balso teisę?

Balsavimo teisę turi tik patalpos savininkas (–ai) arba jų įgalioti asmenys. Jei balsavimo biuletenį pasirašo patalpos savininko įgaliotas asmuo, privalo prie jo pridėti teisės aktų nuostatas atitinkantį įgaliojimą.

Jei patalpų savininkui pagal nuosavybės teisę priklauso kelios patalpos (pvz., butas, garažas, sandėliukas ir kt.) jis turi balsavimo biuletenyje apie tai pažymėti.

Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo.

Jei patalpos savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas.

Kodėl daugiabutis namo patalpų savininkai negavo balsavimo biuletenio?

Skyrimo procedūra organizuojama tik tuose daugiabučiuose namuose, kuriems iki 2013 metų terminuotai buvo paskirtas administratorius. Administratoriaus skyrimo procedūros nėra vykdomos, jei daugiabutis namas yra valdomas pagal Jungtinės veiklos sutartį arba daugiabučiame name yra įsteigta bendrija. Jei daugiabutis namas neturi valdymo būdo ir jame nevyksta Administratoriaus skyrimo procedūros, tikėtina, kad namas yra valdomas sutartiniais pagrindais, tuomet 1/4 patalpų savininkų turi kreiptis į Savivaldybę – informuoti apie pageidavimą namo valdymui pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių. Gavusi prašymą, Savivaldybė organizuos administratoriaus pasirinkimo procedūras.

Balsavimo raštu biuletenius ir informacinius raštus, kuriuose paaiškinama kaip vyksta namo administratoriaus pasirinkimas, būsto savininkai gaus asmeniškai į pašto dėžutes voke, kuris bus pažymėtas Vilniaus miesto savivaldybės antspaudu. Gavę balsavimo raštu biuletenius, gyventojai turės nuspręsti, kurį administratorių pasirinkti ir užpildyti balsavimo raštu biuletenį. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtas balsavimo raštu biuletenis yra su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos žyma. Balsavimo raštu biuleteniai grąžinami balsavimo biuletenyje nurodytais grąžinimo būdais.

DĖMESIO:
Informuojame, kad Vilniaus savivaldybės darbuotojai po daugiabučių namų butus ir kitas patalpas nevaikšto ir jų savininkų neagituoja pasirinkti konkretaus administratoriaus. Jeigu susidursite su tokia situacija – nedelsdami praneškite savivaldybei el. p. e.vicemeras@vilnius.lt. Vilniaus miesto savivaldybė jau kreipėsi į Prokuratūrą, kad administratorių rinkimų procedūros vyktų sklandžiai ir sąžiningai, todėl bet koks dokumentų klastojimas bus baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

GALIOJANTIS BALSAVIMO RAŠTU BALSAVIMO BIULETENIS

  • Balsavimo teisę turi tik butų ir kitų patalpų savininkas. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi po vieną balsą;
  • Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo.
  • Kai patalpų savininkas yra juridinis asmuo, balsavimo raštu biuletenį pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas.
  • Kai patalpų savininkas yra fizinis asmuo, balsavimo raštu biuletenį pasirašo savininkas arba notarine tvarka įgaliotas asmuo. Įgaliojimas (kopija) pridedamas prie užpildyto balsavimo biuletenio.
  • Balsavimo raštu biuletenyje turi būti įrašytas balsavusio asmens vardas, pavardė ir parašas, nurodant pasirašymo datą!!!

NEGALIOJANTIS BALSAVIMO RAŠTU BALSAVIMO BIULETENIS

  • Neužpildytas;
  • Nepasirašytas ar pasirašytas neturint įgaliojimo ( pvz. pasirašė šeimos narys, bet ne savininkas);
  • Grąžintas vėliau balsavimo raštu biuletenyje nurodytos grąžinimo datos;

Biuletenio grąžinimo būdai:

1. išsiunčiant paštu adresu, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius;

2. pateikiant Vilniaus miesto savivaldybei, Konstitucijos pr. 3 Vilnius;

3. išsiunčiant užpildytą, pasirašytą ir nuskanuotą balsavimo raštu biuletenį el. paštu balsavimas@vilnius.lt.

Balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu per butų ir kitų patalpų savininkų:

  • pirmąjį balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų;
  • pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų; Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu surinkusį asmenį.

Jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu neįvyko, antras balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu balsavo ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų.

Pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų antrą balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų balsavime raštu dalyvavusių butų ir kitų patalpų savininkų, tačiau ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu surinkusį asmenį.

Jeigu ir pakartotinis balsavimas raštu neįvyks – administratorių savo nuožiūra paskirs savivaldybė atsižvelgdama į įmonės administravimo įkainį, administravimo patirtį ir pasirengimą teikti paslaugas. Daugiabučių namų administratoriai bus paskirti penkeriems metams.

.Vilniaus savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas e.vicemeras@vilnius.lt