Biuletenis ir jo pildymas

DUK

Rezultatai

Informacija apie pretendentus


Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių,  ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų turi raštu kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyrių, kuris vadovaudamasis Administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu pats organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

Likus 6 mėnesiams iki paskirto (pasirinkto) administratoriaus veiklos  termino pabaigos dėl administratoriaus pakeitimo (kito pasirinkimo) į Savivaldybę gali kreiptis bent 1/5 savininkų ir Būsto administravimo skyrius organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.

 

Platesnę informaciją apie daugiabučių namų administravimą galite rasti čia.


 


Balsavimo teisę turi tik patalpos savininkas (–ai) arba jų įgalioti asmenys. Jei balsavimo biuletenį pasirašo patalpos savininko įgaliotas asmuo, privalo prie jo pridėti teisės aktų nuostatas atitinkantį įgaliojimą.

Jei patalpų savininkui pagal nuosavybės teisę priklauso kelios patalpos (pvz., butas, garažas, sandėliukas ir kt.) jis turi balsavimo biuletenyje apie tai pažymėti.

Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo.

Jei patalpos savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas.


 


Jums pateiktą balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti taip:

  • Dėl administratoriaus pasirinkimo

Pasirinkdami Namo bendrojo naudojimo objektų administratorių iš pridedamo pretendentų sąrašo turite įrašyti jo pavadinimą bei patvirtinti savo pasirinkimą žymoje raštu įrašydami „pritariu“.

  • Dėl administratoriaus keitimo ir naujo pasirinkimo                                                                                                                                                                                                          

Jei Jūs pritariate dabartinio administratoriaus  keitimui kitu administratoriumi, pirmoje dalyje turite įrašyti  „pritariu“. Antroje dalyje iš pridedamo pretendentų sąrašo turite pasirinkti administratorių ir įrašyti jo pavadinimą.

Jei Jūs nepritariate dabartinio administratoriaus keitimui, pirmoje dalyje turite įrašyti „nepritariu“ ir antros dalies nepildyti.


 


Balsavimo raštu biuletenyje dėl administratoriaus paskyrimo nėra nurodyti kiti paslaugų tarifai išskyrus administravimo, tik todėl, kad teisės aktai įpareigoja nurodyti tik administravimo tarifą.

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto daugiabučių namų interaktyviuoju žemėlapiu! Jame galite rasti bendrąją informaciją apie daugiabučius namus, pastatų valdytojus, teikiamų paslaugų kainas, palyginti jas su kaimyno namo paslaugų kainomis ir kt.

 

Su pretendentų aprašymais galite susipažinti čia.


 

 

 

 


Neužpildyti;

Nepasirašyti ar pasirašyti neturint įgaliojimo ( pvz. pasirašė šeimos narys, bet ne savininkas);

Grąžinti vėliau balsavimo raštu biuletenyje nurodytos grąžinimo datos.


 


Vykdant pasirinkimo procedūras balsavimo raštu biuletenius į daugiabučių namų patalpų savininkų pašto dėžutes išnešioja AB „Lietuvos paštas“. Balsavimo raštu biuletenių grąžinimo būdai nurodyti balsavimo raštu biuletenyje (atsiunčiant el. paštu balsavimas@vilnius.lt, siunčiant paštu Konstitucijos pr. 3 arba atvykus į Savivaldybę: atkreipiame dėmesį, kad paskelbus karantiną šis grąžinimo būdas negalioja). Pažymime, kad savininkų teisės nėra varžomos, nustatant, koks būtent asmuo turi grąžinti balsavimo raštu biuletenį, tačiau primygtinai prašome nemesti užpildytų balsavimo biuletenių į administratorių pašto dėžutes. Patalpų savininkai turi būti apdairūs ir atidūs siekdami tapti tikraisiais savo daugiabučių namų šeimininkais.Balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu per butų ir kitų patalpų savininkų:

pirmąjį balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų;

pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų; Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu surinkusį asmenį.

Jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu neįvyko, antras balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu balsavo ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų.


 


Balsavimų rezultatai yra skelbiami Savivaldybės tinklalapyje bei skiltyje “Rezultatai” įvedę savo daugiabučio namo adresą laukelyje ,,NAMO PAIEŠKA“ galite susipažinti su balsavimo rezultatais.


 


Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo 8 punkte nurodoma informacija apie tolesnius veiksmus:

  • Jeigu pirmasis balsavimas neįvyko, organizuojamas kartotinis balsavimas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių;
  • Jeigu pirmasis ar kartotinis balsavimas raštu įvyko ir patalpų savininkai pasirinko administratorių, jis skiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu;
  • Jeigu kartotinis balsavimas neįvyko, Savivaldybė parinks Jūsų namui administratorių.

Visais atvejais Savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymu paskiria namo administratorių. Po perdavimo akto pasirašymo dienos, t. y. po 30 d. nuo įsakymo pasirašymo dienos Jūsų name pradeda veikti naujas administratorius.


 


Jei neįvyko pirminis balsavimas raštu, pakartotinis balsavimas organizuojamas ne vėliau kaip po dviejų savaičių.


 


Skiriamas penkerių metų laikotarpiui arba kol daugiabučio namo patalpų savininkai nepasirinks kito valdymo būdo.


 

.


Vilniaus savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt