Biuletenis ir jo pildymas

DUK

Rezultatai

Informacija apie pretendentus


Savivaldybė vadovaudamasi daugiabučių namų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir vykdydama jai priskirtą prievolę ir siekdama, kad Vilniečiai taptų ir savo daugiabučių namų tikraisiais šeimininkais organizuoja daugiabučių namų administratorių skyrimo procedūras, kurių metų daugiabučių namų patalpų savininkai gali nuspręsti ar pasilikti esamą administratorių ar pasirinkti kitą.

Platesnę informaciją apie daugiabučių namų administravimą galite rasti čia.


 


Skyrimo procedūra organizuojama tik tuose daugiabučiuose namuose, kuriems iki 2013 metų terminuotai buvo paskirtas administratorius. Administratoriaus skyrimo procedūros nėra vykdomos, jei daugiabutis namas yra valdomas pagal Jungtinės veiklos sutartį arba daugiabučiame name yra įsteigta bendrija. Jei daugiabutis namas neturi valdymo būdo ir jame nevyksta Administratoriaus skyrimo procedūros, tikėtina, kad namas yra valdomas sutartiniais pagrindais, tuomet 1/4 patalpų savininkų turi kreiptis į Savivaldybę – informuoti apie pageidavimą namo valdymui pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių. Gavusi prašymą, Savivaldybė organizuos administratoriaus pasirinkimo procedūras.


 


Balsavimo teisę turi tik patalpos savininkas (–ai) arba jų įgalioti asmenys. Jei balsavimo biuletenį pasirašo patalpos savininko įgaliotas asmuo, privalo prie jo pridėti teisės aktų nuostatas atitinkantį įgaliojimą.

Jei patalpų savininkui pagal nuosavybės teisę priklauso kelios patalpos (pvz., butas, garažas, sandėliukas ir kt.) jis turi balsavimo biuletenyje apie tai pažymėti.

Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo.

Jei patalpos savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo juridinio asmens vadovas arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas atstovas.


 


Jums pateiktą balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti taip: iš balsavimo biuletenyje nurodytų pretendentų sąrašo pasirinkite norimą pretendentą ir pažymėkite ties juo „X“, balsavimo biuletenyje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę ir būtinai pasirašykite, nurodydami pasirašymo datą. Balsavimo raštu biuletenį turite užpildyti ir per nustatytą laiką sugrąžinti biuletenyje nurodytais grąžinimo būdais.


 


Balsavimo raštu biuletenyje dėl administratoriaus paskyrimo nėra nurodyti kiti paslaugų tarifai išskyrus administravimo, tik todėl, kad teisės aktai įpareigoja nurodyti tik administravimo tarifą.

Platesnę informaciją apie esamų daugiabučių namų administratorių taikomų tarifų vidurkius rasite čia.

Su pretendentų aprašymais galite susipažinti čia.


 

 

 


Pasižiūrėti galite čia.


 


Neužpildyti;

Nepasirašyti ar pasirašyti neturint įgaliojimo ( pvz. pasirašė šeimos narys, bet ne savininkas);

Grąžinti vėliau balsavimo raštu biuletenyje nurodytos grąžinimo datos.


 


Vykdant šias procedūras balsavimo raštu biuletenius į daugiabučių namų patalpų savininkų pašto dėžutes išnešioja AB „Lietuvos paštas“. Balsavimo raštu biuletenių grąžinimo būdai nurodyti balsavimo raštu biuletenyje (pateikiant seniūnijai pagal teritoriją, atsiunčiant el. paštu balsavimas@vilnius.lt, siunčiant paštu Konstitucijos pr. 3 arba atvykus į Savivaldybę). Pažymime, kad savininkų teisės nėra varžomos, nustatant, koks būtent asmuo turi grąžinti balsavimo raštu biuletenį, tačiau primygtinai prašome nemesti užpildytų balsavimo biuletenių į administratorių pašto dėžutes. Patalpų savininkai turi būti apdairūs ir atidūs siekdami tapti tikraisiais savo daugiabučių namų šeimininkais.


 


Jei savo pašto dėžutėje neradote balsavimo biuletenio nuo 2018 spalio 22 d. iki 2018 lapkričio 5 d. galėsite atsidarę skiltį “Pradžia” jį atsispausdinti arba kreiptis Savivaldybėje į informacijos langelį ar savo seniūniją.


 


Balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu per butų ir kitų patalpų savininkų:

pirmąjį balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų;

pasirinktu administratoriumi laikomas asmuo, už kurį per butų ir kitų patalpų savininkų pirmąjį balsavimą raštu balsavo daugiau kaip 50 procentų visų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų; Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai administratoriaus nepasirenka, savivaldybės vykdomoji institucija administratoriumi skiria daugiausia balsų per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu surinkusį asmenį.

Jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu neįvyko, antras balsavimas raštu laikomas įvykusiu, jeigu per butų ir kitų patalpų savininkų balsavimą raštu balsavo ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų.


 


Balsavimas vyksta 21 kalendorinę dieną.

Teisės aktą galite peržiūrėti paspaudę čia.


 


Balsavimų rezultatai yra skelbiami Savivaldybės tinklalapyje bei skiltyje “Rezultatai” įvedę savo daugiabučio namo adresą laukelyje ,,NAMO PAIEŠKA“ galite susipažinti su balsavimo rezultatais.


 


Balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo 8 punkte nurodoma informacija apie tolesnius veiksmus:

  • Jeigu pirmasis balsavimas neįvyko, organizuojamas kartotinis balsavimas ne anksčiau kaip po dviejų savaičių;
  • Jeigu pirmasis ar kartotinis balsavimas raštu įvyko ir patalpų savininkai pasirinko administratorių, jis skiriamas Administracijos direktoriaus įsakymu;
  • Jeigu kartotinis balsavimas neįvyko, Savivaldybė parinks Jūsų namui administratorių.

Visais atvejais Savivaldybė administracijos direktoriaus įsakymu paskiria namo administratorių. Po perdavimo akto pasirašymo dienos, t. y. po 30 d. nuo įsakymo pasirašymo dienos Jūsų name pradeda veikti naujas administratorius.


 


Jei neįvyko pirminis balsavimas raštu, pakartotinis balsavimas organizuojamas ne vėliau kaip po dviejų savaičių.


 


Jeigu ir pakartotinis balsavimas raštu neįvyks – administratorių privalės parinkti Savivaldybės administracija atsižvelgdama į įmonės administravimo įkainį, administravimo patirtį ir pasirengimą teikti paslaugas. Daugiabučių namų administratoriai bus paskirti penkeriems metams.


 


Skiriamas penkerių metų laikotarpiui arba kol daugiabučio namo patalpų savininkai nepasirinks kito valdymo būdo.


 


Norėdami pakeisti (pasirinkti kitą) namo administratorių, ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų turi raštu kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrių, kuris vadovaudamasis Administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu pats organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras.


 

.Vilniaus savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Kodas Juridinių asmenų registre 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt